Všeobecné prodejní podmínky společnosti Číhal s.r.o.


1. Výklad pojmů
1.1. Prodávající - Číhal společnost s ručením omezeným (ve zkratce Číhal s.r.o.), IČO: 60754435, DIČ: CZ60754435 se
sídlem ve Zlíně, Sokolská 3337, PSČ 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp.zn.: C 19556.
1.2. Kupující - podnikatel, který s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu jejíž předmětem je převod vlastnického práva ke
zboží a úhrada kupní ceny za něj.
1.3. Podnikatel - Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak platí
s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem
a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s Kupujícím a současně jsou oprávnění přijímat
plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a
podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.
1.4. Smlouva - smlouva kupní, která byla uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím písemně nebo v elektronické podobě.
1.5. Zboží - veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi.
1.6. Cena - cena zboží dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito podmínkami.
1.7. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných prodejních podmínkách dále
označován jen jako „NOZ“.
1.8. Den - není-li v těchto VPP zvlášť stanoveno jinak, rozumí se dnem pracovní den.

2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím
2.1. Tyto všeobecné prodejní podmínky (v textu též jako „VPP“) platí ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku, č.
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník, pro všechny současné a také budoucí kupní
smlouvy a přiměřeně i pro jiné smlouvy a výkony včetně poradenské činnosti, v jejichž rámci vystupuje společnost Číhal
s.r.o. jako prodávající (dodavatel). Použití obchodních podmínek kupujícího (odběratele) je tímto vyloučeno. Pokud
kupující předkládá odchylky od těchto VOP jsou platné jen pokud jsou písemně schváleny prodávajícím.
2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena potvrzením objednávky kupujícího učiněného písemně, faxem nebo emailem.
2.3. Prodávající je oprávněn objednávku vzhledem ke svým možnostem omezit nebo stornovat.
2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze
k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad
a chyb.
2.5. Zboží, které bylo Kupujícím objednáno a Prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle Kupujícího
vzato Prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody Kupujícího s Prodávajícím.

3. Objednávka zboží
3.1. Objednávku zboží může Kupující učinit písemně, faxem nebo e-mailem.
3.2. V objednávce je Kupující povinen určit množství a druhu, případně výrobní označení objednávaného zboží. Dále je
povinen uvést místo dodání, způsob přepravy a termín dodání objednávaného zboží. Pokud nebude v objednávce
uvedena cena objednávaného zboží, platí, že smluvní strany se dohodly na ceně zboží uvedené v aktuální cenové
nabídce Prodávajícího.
3.3. Kupující se zavazuje předkládat Prodávajícímu objednávky v dostatečném předstihu podle povahy zboží. V případě,
že Prodávající nebude schopen takovou objednávku z jakéhokoliv důvodu přijmout, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu Kupujícímu.
3.4. Prodávající splní svůj závazek, předá-li Kupujícímu zboží v množství, termínu a místě dodání, jak je stanoveno
v objednávce.
3.5. Nebude-li zvlášť sjednáno jinak zajišťuje Prodávající vlastním nákladem dodávky zboží prostřednictvím svého
smluvního dopravce se standardní dobou dodání od odeslání.

4. Místo a doba plnění
4.1. Místo plnění (dodání) bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění
sídlo Kupujícího.
4.2. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Prodávajícího, sídlo, příp. provozovna Kupujícího nebo jiné místo určené
Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo předá
zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím, a to
ve lhůtě uvedené na potvrzené objednávce.
4.3. Kupující je povinen objednané zboží, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na
dodacím listě. Dodací list bude zároveň sloužit jako doklad o tom, že Prodávající objednané zboží řádně dodal a že
Kupující dodané zboží od Prodávajícího převzal. V případě odmítnutí převzetí zboží Kupujícím a/nebo nepotvrzení
dodacího listu Kupujícím je dokladem o dodání zboží doklad prokazující předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
4.4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít,
a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VPP.
4.5. V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující si ve sjednaném termínu
objednané zboží nepřevezme, bude objednané zboží Prodávajícím zasláno na náklady Kupujícího poštovní přepravou na
adresu sídla Kupujícího.
4.6. Pokud Kupující odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáváno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu
nákladů spojených s dodáváním zboží a na smluvní pokutu až ve výši 20% kupní ceny zboží, které Kupující odmítl
převzít.
4.7. Výměna nepoužitého zboží je možná na základě uděleného písemného souhlasu Prodávajícího, a to výhradně na
základě písemné žádosti Kupujícího odeslané Prodávajícímu do 30 dnů od převzetí zboží. Žádost o výměnu dodaného
zboží musí obsahovat datum dodání, přesné označení zboží názvem a produktovým číslem a číslo faktury, kterou byla
účtována cena takového zboží. Zboží musí být vždy vráceno v obalu, ve kterém bylo zboží dodáno. Pokud bude
Prodávající souhlasit s výměnou zboží, je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu manipulační poplatek až do výše 10% ceny
vráceného zboží, nejméně však poplatek ve výši 900,-Kč.
4.8. Lhůta dodání objednaného zboží je vždy uvedena v potvrzení objednávky; nebude-li Kupující souhlasit se lhůtou
dodání uvedenou v potvrzení objednávky, je o tom povinen Prodávajícího ihned uvědomit, jinak platí, že Smlouva byla
uzavřena se lhůtou dodání uvedenou Prodávajícím v potvrzení objednávky.
4.9. U zboží vyráběného na zakázku, nebo u nových projektů začíná běžet dodací lhůta až po vyjasnění všech
technických detailů a odsouhlasení výkresu pro výrobu. Vzhledem ke složitosti výrobního procesu zboží vyráběného na
zakázku nebo nového projektu se Prodávající neocitá v prodlení se splněním své povinnosti včas dodat objednané zboží,
pokud jeho prodlení s dodáním není delší než 30 dnů od sjednaného termínu dodání.

5. Kupní cena
5.1. Kupní cena zboží je sjednána Smlouvou; v případě pochybností platí, že cena zboží účtovaná fakturou Prodávajícího
je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.
5.2. Reklamní a propagační materiály Prodávajícího jsou podkladem jednání o uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje
právo na jakoukoli změnu a/nebo doplnění svých reklamních materiálů, a to zejména v části ceny zboží.
5.3. Podmínky pro případné poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, množstevní slevy či skonta musí být výslovně smluvními
stranami předem písemně dohodnuty.
5.4. K ceně zboží bude účtována daň z přidané hodnoty, ve výši v souladu s právními předpisy platnými ke dni
zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky
6.1. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.
6.2. Forma úhrady kupní ceny a doba splatnosti faktur se sjednává Smlouvou.
6.3. Povinnost zaplatit kupní cenu je Kupujícím splněna připsáním celé částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na
účet Prodávajícího uvedeného na předmětné faktuře v den uvedené splatnosti nebo dříve.
6.4. Za prodlení s úhradou kupní ceny za zboží sjednávají Prodávající a Kupující úrok z prodlení ve výši 0,05% denně
z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení. Sjednaný úrok z prodlení nekryje škody vzniklé
nesplněním závazku Kupujícího k úhradě kupní ceny, když Prodávající a Kupující vylučují účinnost §1971 NOZ.
6.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je oprávněn Prodávající účtovat veškeré související poplatky,
příslušenství pohledávky dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., sjednané úroky (zákonné úroky z prodlení) a to od prvého
dne prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
6.6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dnů, není Prodávají povinen dodat další
dosud nedodané zboží na základě uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím; Prodávající neodpovídá Kupujícímu
za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.
6.7. Prodávající je oprávněn i po uzavření Smlouvy jednostranně zvýšit cenu zboží nebo služeb (např. jako důsledek
zvýšení ceny zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je Kupující oprávněn bez jakékoli sankce od
uzavřené smlouvy odstoupit.

7. Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod
7.1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svým povinností vyplývajících ze
smlouvy, zejména po úplném zaplacení kupní ceny (dále jen zboží s výhradou).
Pokud kupující zpracuje dodané zboží s výhradou popřípadě ho smísí, či sloučí s cizí věcí, je prodávající majitelem
spoluvlastnického podílu k této nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k hodnotě cizí věci. Takový spoluvlastnický
podíl se považuje také za zboží s výhradou. Úplným zaplacením kupní ceny přechází spoluvlastnický podíl prodávajícího
na kupujícího.
7.2. V případě, že Kupující nezaplatí cenu zboží ve lhůtě splatnosti, s dobou prodlení přesahující 30 dnů, je tato
skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od
Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků Prodávajícího na
náhradu škody, sankcí, nároku na zaplacení úroků z prodlení či ustanovení prorogaci, to vše dle těchto VPP.
7.3. V případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy, je oprávněn žádat bezodkladné vrácení dodaného zboží, jehož cenu
Kupující neuhradil. Nemůže-li Kupující převzaté zboží z jakéhokoliv důvodu vrátit, je povinen uhradit Prodávajícímu cenu
zboží, kterou za dodané zboží Prodávajícímu neuhradil. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu případně
vzniklé škody.
7.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující
zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím.
7.5. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto
předáním prvnímu přepravci.

8. Práva z vad a záruka za jakost
8.1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho
vlastnostech a množství; je-li zboží dodáváno odesláním (tj. předáním přepravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit
do doby dopravení do místa určení (tj. do místa plnění). Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady
a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče
zjistit měl a mohl.
8.2. V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:
8.2.1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
8.2.2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
8.2.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
8.3. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 8.2. Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle
odst. 8.1. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
8.4. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) plynoucí ze Smlouvy vůči Prodávajícímu postoupit třetí
osobě bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
8.5. Kupující a Prodávající tímto vylučují účinnost ust. §2108 NOZ a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad
dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.
8.6. V případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky
z obsahu písemně uzavřené Smlouvy. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost,
nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil
Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za
jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takové nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup
Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VPP dle odst. 8.2. až 8.4.

9. Salvatorská klauzule
9.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VPP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím
dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout
vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým
ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený
neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem,
a to v částech neupravených těmito VPP.
10.2. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory
plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ
mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
10.3. Pro případ sporu ohledně práv a povinností plynoucích nebo souvisejících se Smlouvou uzavřenou mezi
Prodávajícím a Kupujícím dle těchto VPP sjednávají smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního
stupně tak, že je-li dána věcná příslušnost krajského soudu, je místě příslušný Krajský soud ve Zlíně, a je-li dána věcná
příslušnost okresního soudu, je místně příslušný Okresní soud Zlín.
10.4. Všeobecné prodejní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a/nebo
umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.cihal.cz .
10.5. Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VPP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po
prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní
strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo.
10.6. Prodávající a Kupující si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto VPP byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Prodávajícím a Kupujícím či zvyklostí zachovávaných obecně či
v odvětví týkajícím se předmětu plnění uzavřené Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora
uvedeného si Prodávající a Kupující potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
10.7. Kupující je povinen při každé změně provedené v obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění předložit
nové doklady.


Ve Zlíně, dne 17. 3. 2015
Číhal s.r.o.
Ing. Karel Číhal, jednatel


Všeobecné prodejní podmínky společnosti Číhal s.r.o. ve formátu pdf ke stažení zde.